Veľmi nás teší, že ste prejavili záujem o náš podnik. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti Heavy Soul s.r.o. mimoriadne vysokú prioritu. Používanie internetových stránok spoločnosti Heavy Soul s.r.o. je možné bez uvedenia osobných údajov; ak však chce subjekt údajov využívať špeciálne podnikové služby prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje zákonný základ pre takéto spracovanie, spravidla získavame súhlas od dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s predpismi o ochrane údajov platnými v danej krajine pre spoločnosť Heavy Soul s.r.o. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by náš podnik rád informoval širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho sú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov informované o právach, na ktoré majú nárok.

Spoločnosť Heavy Soul s.r.o. ako prevádzkovateľ zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu nám môže každá dotknutá osoba odovzdať osobné údaje alternatívnymi prostriedkami, napr. telefonicky.

1. Definície
Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Heavy Soul s.r.o. vychádza z pojmov, ktoré použil európsky zákonodarca pri prijatí všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme najprv vysvetliť používanú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného tieto pojmy:

a) Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (“dotknutá osoba”). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
b) Subjekt údajov
Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie.
c) Spracovanie
Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie.
d) Obmedzenie spracovania
Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.
e) Profilovanie
Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúcu v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, jej ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu.
f) Pseudonymizácia
Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemožno priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
g) Prevádzkovateľ alebo správca zodpovedný za spracovanie
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky takéhoto spracúvania určené právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá jeho určenia môžu byť stanovené právom Únie alebo členského štátu.
h) Procesor
Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
i) Príjemca
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracúvania.
j) Tretia strana
Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo subjekt iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.
k) Súhlas
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

2. Názov a adresa prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov:

Pražiarne kávy Concept
Heavy Soul s.r.o.
Mierova 16, Piešťany 92101, Slovensko
Telefón: +421949205711
E-mail: peter@conceptcoffee.sk
Webová stránka: https://www.conceptcoffee.sk

3. Cookies
Internetové stránky spoločnosti Heavy Soul s.r.o. používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, pomocou ktorého možno internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač subjektu údajov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Vďaka používaniu súborov cookie môže spoločnosť Heavy Soul s.r.o. poskytovať používateľom tejto webovej stránky užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

Pomocou súboru cookie možno informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizovať s ohľadom na používateľa. Súbory cookie nám umožňujú, ako už bolo uvedené, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Používateľ webovej stránky, ktorý používa súbory cookie, nemusí napr. zadávať prístupové údaje pri každom vstupe na webovú stránku, pretože ich prevezme webová stránka, a súbor cookie sa tak uloží do počítačového systému používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si zapamätá tovar, ktorý si zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka, prostredníctvom súboru cookie.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým môže natrvalo odmietnuť nastavenie súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých populárnych internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky úplne použiteľné.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií
Webová stránka spoločnosti Heavy Soul s.r.o. zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií, keď subjekt údajov alebo automatizovaný systém vyvolá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do súborov denníka servera. Zozbierané môžu byť

(1) typy a verzie používaných prehliadačov,

(2) operačný systém používaný v prístupovom systéme,

(3) webové stránky, z ktorých sa pristupujúci systém dostane na našu webovú stránku (tzv. referrers), (4) čiastkové webové stránky,

(5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku,

(6) adresa internetového protokolu (IP adresa),

(7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a

(8) akékoľvek iné podobné údaje a informácie, ktoré môžu byť použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť Heavy Soul s.r.o. nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na

(1) správne poskytovať obsah našej webovej stránky,

(2) optimalizovať obsah našej webovej stránky, ako aj jej reklamu,

(3) zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť našich systémov informačných technológií a technológie webových stránok a

(4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.

Spoločnosť Heavy Soul s.r.o. preto štatisticky analyzuje anonymne zhromaždené údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov nášho podniku a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje zo súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

5. Registrácia na našej webovej stránke
Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke prevádzkovateľa s uvedením osobných údajov. Ktoré osobné údaje sa prenášajú správcovi, je určené príslušnou vstupnou maskou použitou na registráciu. Osobné údaje zadané dotknutou osobou sa zhromažďujú a uchovávajú výlučne na interné použitie prevádzkovateľom a na jeho vlastné účely. Prevádzkovateľ môže požiadať o prenos jednému alebo viacerým sprostredkovateľom (napr. zásielkovej službe), ktorí tiež používajú osobné údaje na interný účel, ktorý možno pripísať prevádzkovateľovi.

Pri registrácii na webovej lokalite prevádzkovateľa sa ukladá aj IP adresa – pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) a používaná subjektom údajov – dátum a čas registrácie. Ukladanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe toho, že je to jediný spôsob, ako zabrániť zneužívaniu našich služieb a v prípade potreby umožniť vyšetrovanie spáchaných trestných činov. Uchovávanie týchto údajov je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovateľa. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje alebo ak ich prenos neslúži na účely trestného stíhania.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným uvedením osobných údajov je určená na to, aby prevádzkovateľ mohol dotknutej osobe ponúknuť obsah alebo služby, ktoré sa vzhľadom na povahu danej záležitosti môžu ponúkať len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje uvedené pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ kedykoľvek poskytne každej dotknutej osobe na požiadanie informácie o tom, aké osobné údaje sa o nej uchovávajú. Prevádzkovateľ okrem toho opraví alebo vymaže osobné údaje na žiadosť alebo pokyn dotknutej osoby, pokiaľ neexistujú zákonné povinnosti ich uchovávania. V tejto súvislosti sú dotknutej osobe k dispozícii všetci zamestnanci prevádzkovateľa ako kontaktné osoby.

6. Odber našich informačných bulletinov
Na webovej stránke spoločnosti Heavy Soul s.r.o. majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber noviniek nášho podniku. Vstupná maska používaná na tento účel určuje, aké osobné údaje sa prenášajú, ako aj to, kedy sa newsletter od správcu objedná.

Spoločnosť Heavy Soul s.r.o. pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom newslettera o ponukách podniku. Spravodajstvo podniku môže dotknutá osoba dostávať len vtedy, ak (1) má platnú e-mailovú adresu a (2) sa zaregistruje na zasielanie spravodajstva. Na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba zaregistrovala prvýkrát na zasielanie informačných bulletinov, sa z právnych dôvodov v rámci postupu dvojitého prihlásenia zašle potvrdzujúci e-mail. Tento potvrdzujúci e-mail sa používa na preukázanie, či je vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba oprávnený dostávať informačný bulletin.

Počas registrácie na odber noviniek ukladáme aj IP adresu počítačového systému, ktorú pridelil poskytovateľ internetových služieb (ISP) a ktorú subjekt údajov používal v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na to, aby bolo možné neskôr pochopiť (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži na účely právnej ochrany prevádzkovateľa.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie na odber informačného bulletinu sa použijú len na zasielanie nášho informačného bulletinu. Okrem toho môžu byť odberatelia informačného bulletinu informovaní e-mailom, pokiaľ je to potrebné na fungovanie služby informačného bulletinu alebo príslušnej registrácie, ako to môže byť v prípade úprav ponuky informačného bulletinu alebo v prípade zmeny technických okolností. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom služby zasielania noviniek sa neprenášajú tretím stranám. Odber nášho informačného bulletinu môže dotknutá osoba kedykoľvek ukončiť. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba udelila na zasielanie informačného bulletinu, môže kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu sa v každom informačnom bulletine nachádza príslušný odkaz. Odhlásiť sa z odberu noviniek je možné kedykoľvek priamo na webovej stránke správcu alebo to správcovi oznámiť iným spôsobom.

7. Sledovanie noviniek
Newsletter spoločnosti Heavy Soul s.r.o. obsahuje takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do takýchto e-mailov, ktoré sa odosielajú vo formáte HTML a umožňujú zaznamenávanie a analýzu súborov denníka. To umožňuje štatistickú analýzu úspešnosti alebo neúspešnosti online marketingových kampaní. Na základe vloženého sledovacieho pixelu môže spoločnosť Heavy Soul s.r.o. zistiť, či a kedy bol e-mail otvorený subjektom údajov a ktoré odkazy v e-maile boli vyvolané subjektmi údajov.

Takéto osobné údaje zhromaždené v sledovacích pixeloch obsiahnutých v bulletinoch správca uchováva a analyzuje s cieľom optimalizovať zasielanie bulletinov, ako aj ešte lepšie prispôsobiť obsah budúcich bulletinov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať príslušné samostatné vyhlásenie o súhlase vydané prostredníctvom postupu dvojitého súhlasu. Po odvolaní prevádzkovateľ tieto osobné údaje vymaže. Spoločnosť Heavy Soul s.r.o. automaticky považuje odstúpenie od odberu newslettera za odvolanie.

8. Možnosť kontaktu prostredníctvom webovej stránky
Webová stránka spoločnosti Heavy Soul s.r.o. obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s naším podnikom, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odovzdala, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytla prevádzkovateľovi, sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neprenášajú tretím stranám.

9. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len počas obdobia potrebného na dosiahnutie účelu uchovávania alebo v rozsahu, v akom to povoľuje európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia v zákonoch alebo predpisoch, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú.

Ak sa účel uchovávania neuplatňuje alebo ak uplynie doba uchovávania predpísaná európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú v súlade s právnymi požiadavkami.

10. Práva dotknutej osoby
a) Právo na potvrdenie
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.
b) Právo na prístup
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek získať od prevádzkovateľa bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch a kópiu týchto informácií. Okrem toho európske smernice a nariadenia poskytujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:
účely spracovania;
kategórie príslušných osobných údajov;
príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu;
existencii práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.
Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na prístup, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.
c) Právo na opravu
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vzhľadom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.
d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ má povinnosť vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak sa uplatní jeden z týchto dôvodov, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné:
Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
Dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom je založené spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie.
Dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
Osobné údaje boli spracované nezákonne.
Osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu splnenia právnej povinnosti vyplývajúcej z práva Únie alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa.
Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedených v článku 8 ods. 1 GDPR.
Ak sa uplatní niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce požiadať o vymazanie osobných údajov uložených spoločnosťou Heavy Soul s.r.o., môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Heavy Soul s.r.o. bezodkladne zabezpečí, aby sa žiadosti o vymazanie bezodkladne vyhovelo.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný podľa článku 17 ods. 1 vymazať osobné údaje, prevádzkovateľ s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie prijme primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala týchto prevádzkovateľov o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie alebo replikácie, pokiaľ sa spracúvanie nevyžaduje. Zamestnanci spoločnosti Heavy Soul s.r.o. zabezpečia potrebné opatrenia v jednotlivých prípadoch.
e) Právo na obmedzenie spracovania
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak platí jeden z nasledujúcich prípadov:
Dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov.
Spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania.
Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uložených spoločnosťou Heavy Soul s.r.o., môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Heavy Soul s.r.o. zabezpečí obmedzenie spracúvania.
f) Právo na prenosnosť údajov
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase podľa bodu (a) článku 6 ods. 1 GDPR alebo písm. (a) článku 9 ods. 2 GDPR alebo na zmluve podľa bodu (b) článku 6 ods. 1 GDPR a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo na priamy prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, ak je to technicky možné a ak to nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
S cieľom uplatniť právo na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Heavy Soul s.r.o.
g) Právo vzniesť námietku
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je založené na bode (e) alebo (f) článku 6 ods. 1 GDPR. To platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.
Spoločnosť Heavy Soul s.r.o. nebude ďalej spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak spoločnosť Heavy Soul s.r.o. spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu. To sa vzťahuje na profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, spoločnosť Heavy Soul s.r.o. už nebude osobné údaje na tieto účely spracúvať.
Okrem toho má dotknutá osoba právo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, spoločnosťou Heavy Soul s.r.o. na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ toto spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.
S cieľom uplatniť právo na námietku môže dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Heavy Soul s.r.o. Okrem toho môže dotknutá osoba v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES využiť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje, pokiaľ toto rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo vykonanie, zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) nie je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a v ktorom sú stanovené aj vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) nie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť Heavy Soul s.r.o. vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, prinajmenšom právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadrenie svojho názoru a napadnutie rozhodnutia.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Heavy Soul s.r.o.
i) Právo odvolať súhlas s ochranou údajov
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Heavy Soul s.r.o.

11. Právny základ spracovania
Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, na ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade, keď sú spracovateľské operácie potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby, spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre také operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dopytov týkajúcich sa našich produktov alebo služieb. Podlieha naša spoločnosť zákonnej povinnosti, na základe ktorej sa vyžaduje spracovanie osobných údajov, napríklad na plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. V ojedinelých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by sa stalo napríklad v prípade, ak by sa návštevník v našej spoločnosti zranil a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by bolo potrebné poskytnúť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by sa spracovanie zakladalo na čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR. Nakoniec, spracovateľské operácie by sa mohli zakladať na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento právny základ sa používa na spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takéto spracovateľské operácie sú obzvlášť prípustné, pretože ich európsky zákonodarca výslovne uviedol. Domnieval sa, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

12. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR je naším oprávneným záujmom vykonávať našu činnosť v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

13. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané
Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná doba uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia sa príslušné údaje bežne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

14. Poskytovanie osobných údajov ako zákonná alebo zmluvná požiadavka; požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia týchto údajov
Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov sa čiastočne vyžaduje zo zákona (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzavrie zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzavretá. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou musí dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca. Zamestnanec dotknutej osobe vysvetlí, či sa poskytnutie osobných údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

15. Existencia automatizovaného rozhodovania
Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov externých úradníkov pre ochranu údajov, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s právnikmi z oblasti mediálneho práva z WBS-LAW.